Privacy Policy

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Door het louter gebruik maken van de website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1 Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over het Sport- en Recreatiebad De Kouter Poperinge. AGB De Kouter wil je een eenvoudige en snelle toegang bieden tot deze informatie, welke van algemene aard is.

2 Inhoud en beschikbaarheid van de website

AGB De Kouter levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal het AGB De Kouter de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Het AGB levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het AGB niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je het zwembad contacteren via e-mail naar zwembad@poperinge.be . Deze website bevat links naar andere websites van organisaties waarover het AGB geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het AGB kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

3 Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het Sport- en Recreatiebad De Kouter Poperinge of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet. Het AGB De Kouter die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker of een derde. Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen het AGB of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

4 Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de website [www.zwembaddekouter.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen. Het AGB De Kouter behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website [www.zwembaddekouter.be]. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

5 Geregistreerde gebruikers

Als bezoeker van de website kan je je inschrijven op de nieuwsbrief of je registreren voor deelname aan een wedstrijd of activiteit. Elke geregistreerde gebruiker moet een geldig en werkend e-mail adres opgeven waarvan hij of zij eigenaar is. Het AGB De Kouter behoudt het recht om geregistreerde gebruikers te verwijderen indien deze regel niet wordt gerespecteerd.

6 Privacy

Het AGB De Kouter respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen.

De persoonsgegevens worden tijdens de administratieve verwerking verzameld door:

AGB DE KOUTER

Grote Markt 1, 8970 Poperinge

BTW: BE 0835121894

+32 57 34 66 26

DPO (functionaris gegevensbescherming): Ine Moreels

Enkel voor abonnement- en beurtenkaarthouders en deelnemers aan activiteiten of wedstrijden gebeurt een registratie van persoonsgegevens. Dit is niet het geval voor reguliere dagbezoekers aan het zwembad. Bij de registratie van persoonsgegevens wordt een naam, voornaam, adres, rijksregisternummer (enkel voor inwoners België), mailadres en telefoonnummer bewaard via de kassa-software ReCreatex. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de goede werking van de dienstverlening, met name om te kunnen communiceren met de gebruikers van het zwembad (vb. in het geval van een verloren beurtenkaart, contact ifv van deelname aan activiteit, contacteren van winnaar van wedstrijd, …). Deze gegevens worden enkel intern gebruikt door de medewerkers van het AGB De Kouter en worden niet met derden gedeeld.

Via Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc, wordt info verzameld over het IP-adres, de bezochte pagina’s en het aantal keren dat geklikt wordt op pagina’s of links in functie van het verbeteren van de website en in functie van algemene promotiecampagnes.

In overeenstemming met de wet van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je aan het AGB De Kouter bezorgt, je hebt het recht om bepaalde gegevens aan te passen en het recht om de toestemming in te trekken. Indien je dat wenst worden deze gegevens geschrapt. Stuur hiertoe een e-mail naar privacy@poperinge.be.

7 Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.  De informatie in deze cookies zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Bij het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van deze website niet naar behoren werken.

 

Update Privacy Policy 14/05/2018